Regulamin i Polityka Prywatności

1.1 Administratorem danych osobowych strony internetowej www.shape-studio.pl jest Shape Studio, z siedzibą w Otmuchowie, ul. ul. Henryka Sienkiewicza 25/5, NIP: 7532428587, tel. +48 501 503 516, e-mail: biuro@shape-studio.pl.

1.2 Celem zbierania i przetwarzania danych osobowych klientów jest przetwarzanie ich w systemie informatycznym strony internetowej „Shape Studio”, konkretnie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

1.3 Udzielanie informacji na temat gromadzenia i przetwarzania danych osobowych klienta strony internetowej następuje niezwłocznie po zgłoszeniu przez taką osobę prośby o ich udzielenie przez Administratora danych, nie dłużej jednak niż 24 godziny. Komunikowanie się z administratorem danych osobowych jest wolne od dodatkowych opłat.

1.4 Klient strony internetowej podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, a ich podanie jest wymagane do zawiązania umowy pomiędzy właścicielem firmy a klientem. Podanie danych osobowych wiąże się z zaakceptowaniem ich przetwarzania przez administratora w celach do tego wymienionych.

1.5 Przetwarzane są tylko dane osobowe klienta, będącego osobą fizyczną, który ukończył 16 rok życia.

1.6 Administrator przetwarza dane osobowe klienta tak długo, na ile jest to konieczne w celu prawidłowego wykonania umowy i oferowaniem usług po jej wykonaniu.

2.1 Podstawą prawną wymagania od klienta jego danych osobowych jest Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) z dnia 29 sierpnia 1997 r. (GIODO), artykuły: 1 ust. 2; 3 ust. 2 pkt 2; 23 ust. 1 pkt 1, 3, 5; 23 ust. 2; 32 ust. 1. 2.2 Z dniem 1 czerwca 2018 r. pomocniczym źródłem prawa stanie się też rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, nazywane „RODO”.

3.1 Pojęcie „danych osobowych” oznacza informacje potrzebne do zidentyfikowania osoby fizycznej, w szczególności jej imię, nazwisko, dane o lokalizacji1. Są do dane wykorzystywane tylko w celach wymienionych w niniejszym dokumencie.

3.2 Zbiór danych to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów2.

3.3 Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, 1 RODO, artykuł 4 pkt 1. 2 GIODO, artykuł 7 pkt 1 wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

3.4 Administrator danych osobowych to osoba fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

3.5 Zabezpieczenie danych w systemie informatycznym – rozumie się przez to wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem.

3.6 Zgoda osoby na przetwarzanie jej danych osobowych – jest to oświadczenie woli, którego treścią jest zgodna na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie. Zgoda taka nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści. Zgoda taka może być odwołana w każdym czasie.

4.1 Przetwarzanie danych osobowych Klienta strony internetowej jest konieczne do realizacji umowy, której Klient chce być stroną lub gdy jest to konieczne już przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, jak i rozporządzeniem RODO, artykuł 6 ust. 1 pkt 2.

4.2 Przed zawiązaniem umowy właściciel strony internetowej przedstawia klientowi warunki świadczenia usług i zapoznaje go z przepisami dotyczącymi umowy i ochrony jego danych osobowych. Klient po zapoznaniu się z wyżej wymienionymi wyraża w odpowiednim polu formularza zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.

4.3 Zgoda wyrażona przez klienta staje się podstawą do przetwarzania jego danych osobowych.

4.4 Zgodę wymienioną w punkcie 4.2 można zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) – artykuł 7 ust. 3 – odwołać w każdej chwili i w dowolnej formie, a takie oświadczenie woli klienta jest wiążące dla administratora danych.

4.5 Zgoda wyrażona przed zawarciem umowy ze stroną internetową „Shape Studio” obejmuje także przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, jeżeli cel przetwarzania się nie zmienił, a właściciel strony internetowej w myśl umowy jest obowiązany do unowocześniania lub naprawiania przedmiotu umowy.

5.1 Administrator danych osobowych zobowiązuje się dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą. W szczególności dane te mają być przetwarzane tylko dla oznaczonych i zgodnych z prawem celów.

5.2 Przetwarzanie danych niezgodne z celem określonym w umowie jest niedopuszczalne.

5.3 Administrator zobowiązuje się nigdy nie żądać od klienta informacji związanych z jego pochodzeniem rasowym lub etnicznym, poglądami politycznymi, przekonaniami religijnymi lub 3 RODO, artykuł 4 pkt 2. 4 RODO, artykuł 4 pkt 7 5 GIODO, artykuł 7 pkt 2b 6 GIODO, artykuł 7 pkt 5 filozoficznymi, przynależnością wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, wedle art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

6.1 Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane i innych informacji wymienionych w art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

7.1 W razie wykazania przez osobę, której dane osobowe dotyczą, że są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, administrator danych jest obowiązany, bez zbędnej zwłoki, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub ich usunięcia ze zbioru, chyba że dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy.

7.2 Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

7.3 Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał9, w terminie nieprzekraczającym 24 godzin.

8.1 Administrator zobowiązuje się stosować środki ochrony zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną.

8.2 W szczególności administrator chroni dane klientów przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym i przetwarzaniem ich w sposób niezgodny z ustawą i umową.

9.1 Dane osobowe podane przez klienta nie są wysyłane do żadnego państwa trzeciego.

10.1 Klient udostepniający dane osobowe ma prawo w przypadku podejrzenia, że jego dane są wykorzystywane w celach niezgodnych z umową lub ustawą, lub jeżeli w jakikolwiek inny sposób czuje, 7 GIODO art. 35 ust. 1 8 RODO, artykuł 16 9 RODO, artykuł 19 że jego dane są zagrożone, ma możliwość skontaktowania się z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

11.1 Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli klient rozwiązał umowę z właścicielem sklepu internetowego, cofnął zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych lub wynika to z innych możliwości wymienionych w artykule 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

11.2 Administrator zobowiązuje się do nieupubliczniania danych osobowych udostępnionych mu przez klienta.

11.3 Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania tych danych.

11.4 Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń10. 10 RODO artykuł 21 ust. 1.

Copyrights ©2022: Shape Studio Pracownia Projektowa | Regulamin i polityka prywatności